Innholdsfortegnelse

Standard Salgs- og leveringsbetingelser

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VARER OG TJENESTER LEVERT AV GRÆSDAL GLASS AS (ORG.NR. 974 989 824).

Virkeområde

Disse betingelser gjelder salg av varer og tjenester fra Græsdal Glass AS til næringskunder og forbrukere, med mindre noe annet er uttrykkelig spesifisert ved lov.

Definisjoner

Avtalen

Salg av varer og tjenester som fremgår av ordrebekreftelse, inkludert disse standard salgs- og leveringsbetingelsene og andre dokumenter som regulerer partenes rettsforhold.

Græsdal Glass AS

Fremstår som selger, gir et tilbud, utsteder ordrebekreftelse og/eller faktura på varer og prosjekter eller tjenester.

Forbruker

En fysisk person som ikke hovedsakelig opptrer i næringsvirksomhet og som kjøper varer, prosjekter / tjenester fra en selger som opptrer i næringsvirksomhet.

Forfall

For forbrukerkunder gjelder kontant betaling ved levering / henting, eller faktura netto per 10 dager. For næringsvirksomhet avtales egne betingelser.

Kunden

Den som kjøper vare, prosjekt eller tjenester som fremgår av ordrebekreftelsen.

Levering

Leveringstid- og sted som avtalt i medhold av punkt 8.

Ordrebekreftelsen

Et fysisk eller elektronisk dokument som bekrefter innholdet i kundens bestilling av varer, prosjekter / tjenester.

Prosjekt

En kombinert leveranse av ulike varer og tjenester fra Græsdal Glass AS til en forbruker eller næringsvirksomhet.

Tilbud

Et fysisk eller elektronisk dokument som inneholder Græsdal Glass AS sitt tilbud på varer eller prosjekter/tjenester til kunden basert på kundens forespørsel.

Tjenester

Arbeid (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som utføres av Græsdal Glass AS i eget verksted eller ute hos kunden etter spesifisert adresse.

Tredjepart

Græsdal Glass AS sine leverandører og andre samarbeidspartnere / underentrepenører.

Varen

De objekter / produkter som er angitt i ordrebekreftelsen.

Avtaleinngåelse og ordrebekreftelse

Kunden bestiller varer eller prosjekt/tjenester ved å henvende seg til Græsdal Glass i form av melding, e-post, telefon, nettbutikk eller fysisk oppmøte hos Græsdal Glass sine salgskontorer.

Proff-kunden må oppgi innkjøpsordre, kontaktdetaljer og leveringssted dersom annen levering en henting skal avtales. Kunden skal opplyse om forhold som kan utgjøre en hindring for transporten eller vanskeliggjøre transporten i noe grad.

Græsdal Glass AS aksepterer bestillingen i ordrebekreftelsen. Ordrebekreftelsen skal inneholde prosjektnummer/ordrenummer, kontaktdetaljer til Græsdal Glass og kunden, varene / tjenester og leveringssted, samt pris inkl. mva. Når Kunden mottar ordrebekreftelsen skal vedkommende umiddelbart kontrollere at denne er korrekt. Dersom det ikke er samsvar mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen, må kunden snarest kontakte Græsdal Glass AS.

Avtale er først inngått når Græsdal Glass har utstedt ordrebekreftelsen, eller på annen måte skriftlig akseptert ordren.

Eventuell retur og bytte avtales direkte med Græsdal Glass AS. Standardiserte lagerførte produkter kan returneres, men kun ubrutte forpakninger og ubrukte varer tas i retur. Spesialproduserte (ikke lagerførte produkter hos produsent) produkter kan ikke returneres. Ved retur og bytte står kjøper selv for returfrakten og er ansvarlig for skader som kan oppstå under transporten. Retur kan også medføre en avkortning av kjøpspris hvis denne medfører ekstra omkostninger for Græsdal Glass AS.

Pris

For forbruker oppgis alle priser inklusive merverdiavgift.

For næringskunder oppgis priser eksklusive merverdiavgift.

I tilbud oppgis pris på de varer og prosjekter / tjenester som fremgår av tilbudet. Mengdene i tilbudet er et veiledende estimat, og utgjør en uforpliktende prisantydning unntatt når tilbudet er gitt skriftlig med fast pris.

Priser på prosjekter gjelder innenfor det enkelte tilbudets akseptfrist, normalt 30 dager.

Alle priser forutsetter hentet hos Græsdal Glass AS av kunden, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt i ordrebekreftelsen. Kunden skal betale alle skatter og avgifter som pålegges leverte varer.

Græsdal Glass AS har rett til å endre prisen med 1 – én – måneds varsel. Endringer i pris gjennomføres normalt to ganger årlig den 1. april og 1. oktober.

Græsdal Glass AS tar forbehold om umiddelbar prisendring som følge av markedssituasjon, valutakurser, prisendring hos leverandør, samt trykkfeil og utdatert informasjon i kataloger. Prisendring etter dette punktet vil være basert på dokumenterte kostnadsendringer.

Betaling

Kunden skal betale for varene eller prosjekt/tjenester kontant eller i henhold til faktura etter levering, med mindre noe annet er avtalt.

Græsdal Glass AS utsteder faktura til kunden. Fakturaen skal inneholde prosjektnummer/ innkjøpsordre, kontaktdetaljer, betalingsfrist, bankkontonummer, kid-nummer, beløp og annen relevant informasjon. Har kunden innsigelser mot fakturert pris, eller andre betingelser, må innsigelsen(e) fremmes straks og senest 1 uke etter mottak av faktura.

Når det er avtalt delleveranser, kan Græsdal Glass AS sende faktura etter hver leveranse.

Kunden skal betale innen den betalingsfrist som er angitt i faktura.

Er det før levering grunn til å anta at kunden ikke vil betale rettidig, har Græsdal Glass AS rett til å kreve at kunden stiller betryggende sikkerhet. Dersom kunden ikke stiller betryggende sikkerhet, har Græsdal Glass AS rett til å stanse avtalte leveranser for kundens regning og risiko.

Betaling anses for å ha funnet sted når hele vederlaget er mottatt på Græsdal Glass AS sin bankkonto. Vederlaget skal innbetales uavkortet. Kunden kan ikke under noen omstendighet holde tilbake vederlaget eller motregne pretenderte krav under reklamasjoner for forsinkelser eller mangler ved den aktuelle varen eller andre leverte ubetalte Varer, og har ingen rett til å holde tilbake vederlaget etter lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 § 42.

Forsinket betaling gir Græsdal Glass AS rett til å kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100. Uteblir betaling på forfall, kan Græsdal Glass AS iverksette leveringsstans for fremtidige avtalte leveranser. Øvrige ubetalte fakturaer som ikke har forfalt for andre leveranser til kunden forfaller umiddelbart ved betalingsmislighold av fakturaen.

Særregulering i forbrukerkjøp

Kunden kan ikke under noen omstendighet holde tilbake vederlaget eller motregne pretenderte krav under reklamasjon for en mangel ved den aktuelle varen eller andre leverte ubetalte varer eller prosjekter / tjenester som går ut over det som gir betryggende sikkerhet for kravet.

Kredit

Kunder som ønsker kredittavtale vil bli kredittvurdert før slik gis.

Eiendomsrett og pant

Leverte varer forblir Græsdal Glass AS sin eiendom inntil vederlaget med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt. Græsdal Glass AS forbeholder seg retten til å heve avtalen også etter at varen er overlevert, se lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 17 § 54, lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 § 45, og lov om håndverkertjenester m. m for forbrukere av 16. juni 1989 nr. 63

Græsdal Glass AS har salgspant etter lov om pant av 8. februar 1980 nr. 2 i solgte varer inntil vederlaget med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt.

Kunden kan ikke selge eller pantsette varer før de er fullt ut betalt.

Levering

Dersom ikke annet er avtalt, skal varen hentes av kunden hos Græsdal Glass AS sitt lager / utleveringssted.

Kunden skal medvirke til å motta varen til avtalt tid og sted. Varer som er klargjort for levering må hentes innen 7 døgn, med mindre noe annet er avtalt. For hvert påfølgende døgn skal kunden svare lagerleie etter de til enhver tid gjeldende satser til og med den dagen varen hentes.

Græsdal Glass AS forplikter å informere kunden om at varen er klar for avhenting.

Er det avtalt leveranser utført av Græsdal Glass AS fastsettes fraktkostnaden etter distanse, tid, bompenger og konkrete forhold på leveringsstedet, samt bruk av kran- og annet fraktutstyr. Kunden skal opplyse om forhold av betydning som kan utgjøre hindringer for kjørerute, tilkomst og lossing. Ved ekspresslevering gjelder de til enhver tid gjeldende satser for slik levering.

Varen er levert når den er lastet av Græsdal Glass AS sitt kjøretøy og plassert på bakkeplan ved siden av bil på byggeplass, eller til anvist sted.

Heising og rigging på byggeplass avtales på forhånd.

Alle leveranser besørget av Græsdal Glass AS forutsetter fri tilkomst til leveringsstedet, og fri bruk av kran og losseutstyr.

Dersom det oppstår uforutsette hindringer utenfor Græsdal Glass AS sin kontroll eller forhold som vanskeliggjør tilkomst til leveringsstedet og lossing av varene som kunden kunne og burde ha opplyst om, har Græsdal Glass As rett til å kreve merkostnaden fra kunden. Dette gjelder kun dersom det ikke er rimelig å forvente at Græsdal Glass AS kunne ta hindringen i betraktning på avtaleinngåelsestidspunktet.

Et prosjekt som inneholder en tjeneste er levert når tjenesten er utført i samsvar med ordrebekreftelsen.

Prosjektet skal være levert innen den tiden som fremkommer av ordrebekreftelsen. Dersom det ikke er avtalt et tidspunkt for ferdigstillelse skal Græsdal Glass AS ha rimelig tid til å utføre arbeidet. Herunder ligger det at prosjekter kan øke i omfang grunnet uforutsette hendelser som Græsdal Glass AS eller kunden kunne vite på forhånd.

Forbrukeren skal medvirke til å motta prosjektet, herunder tjenesten, som avtalt i ordrebekreftelsen. Dersom forbruker ikke medvirker til å motta tjenesten kan Græsdal Glass AS fremme misligholdskrav mot Forbrukeren etter punkt 17.

Forsikring

Græsdal Glass AS skal sørge for at varene er forsikret frem til avtalt levering. Kunden må forsikre varene fra tidspunktet når risikoen går over på kunden.

Retur

Kunden har ingen returrett. Etter uttrykkelig avtale kan uskadde, kurante og lagerførte varer aksepteres returnert etter følgende kriterier:

  • Ordrenummer, fakturanummer og/eller kvittering (ved kontantkjøp) må fremvises.
  • Varen må være ubrukt og emballasjen må være intakt og i den forfatning den ble levert;
  • Kunden bekoster retur av varen, hvoretter returfrakt utført av Græsdal Glass AS vil bli fratrukket vederlaget etter gjeldende fraktsatser, samt administrasjonskostnader knyttet til retur.

 

Varer levert i forbindelse med et prosjekt og som er forbrukt eller sammenføyet i forbrukerens faste eiendom, kan ikke returneres.

Angrerett i forbrukerkjøpsloven

For forbrukere reguleres kjøp av Varer og Håndverkertjenester under et Prosjekt over telefon og internett av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettsloven) 20. juni 2014 nr. 27. Varer som er kjøpt på spesifikasjon, omfattes ikke av angreretten, se angrerettloven § 22 første ledd bokstav e.

Forsinkelse

Dersom Græsdal Glass AS ikke kan levere i samsvar med punkt 8 og det ikke skyldes force majeure etter punkt 18, et forhold utenfor Græsdal Glass AS eller dets underleverandørs kontroll, eller forhold hos kunden, er leveransen forsinket. Ved forsinkelse kan kunden gjøre gjeldende krav som nevnt i punkt 15. nedenfor mot Græsdal Glass AS. Ikke-lagerførte varer som skal leveres fra tredjepart, men som ikke kan leveres i henhold til punkt 8, er ikke en forsinkelse og gir ikke grunnlag for forsinkelseskrav mot Græsdal Glass AS.

Ved forsinkelse ved en del av varene eller prosjektene / tjenestene, har kunden bare mulighet til å gjøre misligholdskrav gjeldende for den delen av leveringen som er forsinket.

Mottak og reklamasjonsplikt

Kunden skal umiddelbart ved mottak undersøke varene eller tjenestene som er utført, herunder kontrollere dem mot følgeseddel og ordrebekreftelse.

Utpakking av varer skal foretas så skånsomt som praktisk mulig. Dersom kunden oppdager avvik, skader, feil eller mangler, skal kunden uten ugrunnet opphold varsle transportøren og Græsdal Glass AS. Kunden må reklamere innen 5 dager etter at varsel er sendt. I forbrukerkjøp av varer må forbrukeren reklamere innen rimelig tid, og senest innen to måneder etter at forbrukeren oppdaget eller burde oppdaget mangelen. For prosjekt må forbrukeren reklamere innen rimelig tid.

I reklamasjonen skal kunden dokumentere konkrete avvik, skader, feil eller kvalitetsmangler. Reklamasjonen skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de påberopte manglene. Fakturanummer og/eller kvittering (ved kontantkjøp) må fremvises.

Dersom det ikke mulig å oppdage mangelen på overtagelsestidspunktet, må kunden reklamere senest 14 kalenderdager etter at kunden oppdager eller burde ha oppdaget mangelen og under enhver omstendighet før varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke reklamerer innen fristen, taper Kunden sin rett til å gjøre mangel gjeldende. Kunden taper også sin rett til å gjøre mangel gjeldende hvis vare tas i bruk eller monteres.

Græsdal Glass AS er ikke ansvarlig for mangler som oppstår etter levering. Risikoen for tap, skader eller mangler går over på kunden etter levering, se punkt 8.

Varen må oppbevares og emballeres forsvarlig slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjonen. Reklamasjon på byggematerialer kan bare fremsettes på den del av et parti som er tilgjengelig og som ikke er brukt, tørket eller på annen måte bearbeidet. Ved reklamasjon på kvalitet må hele partiet sees under ett.

Kvalitetskrav og mangler

Varene og tjenestene skal oppfylle de krav som følger av avtalen. Er det ikke angitt spesifikke kvalitetskrav, skal varene og tjenestene være av en slik kvalitet som er vanlig for den aktuelle typen vare eller tjeneste. Varene og tjenestene skal tilfredsstille de krav som fulgte av lov eller forskrift på avtaleinngåelsestidspunktet. Varer skal være emballert på forsvarlig måte.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av varen og at varen er egnet til den bruk kunden har forutsatt. Græsdal Glass AS har ikke ansvar for prosjektering eller tekniske beregninger knyttet til kunden eller kundens bruk av varen. Varen har således heller ikke en mangel dersom den ikke passer for de formål kunden eller kundens kunde har tenkt å benytte varen til. Kunden bærer risikoen for feil som oppstår som følge av feil i spesifikasjoner gitt av kunden til Græsdal Glass AS.

Græsdal Glass AS skal sørge for at kunden har tilgang til informasjon om varer som har spesielle krav til oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold (FDV).

Kundens reklamasjonskrav

Kunden kan gjøre gjeldende krav som følge av forsinkelse og mangel mot Græsdal Glass AS i inntil seks – 6 – måneder etter at levering har funnet sted (absolutt reklamasjonsfrist). I forbrukerkjøp er den absolutte reklamasjonsfristen likevel 2 år etter Levering har funnet sted og 5 år etter Levering for tjenester utført på fast eiendom som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år.

Kunden kan kreve oppfyllelse, avhjelp, retting, prisavslag, erstatning eller heving, forutsatt at vilkårene er oppfylt slik de fremgår av lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 og lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 for Varer og av lov 16 juni 1989 nr, 63 for Håndverkertjenester.

Foreligger det en mangel på hele eller deler av leveransen, skal Græsdal Glass AS alltid ha rett til å rette leveransen, innenfor en frist fastsatt av Græsdal Glass AS. Kunden kan bare foreta utbedring selv eller foreta dekningskjøp etter at kunden har varslet Græsdal Glass AS og gitt Græsdal Glass AS 3 dager til å rette forholdet.

Varer som er kjøpt fra og med 01.01.2024 gis selger begrenset anledning til å foreta utbedring / reparasjon til forbruker.

Begrensning av ansvar

Græsdal Glass AS er ikke ansvarlig for skjulte feil og mangler som det ikke kan forventes at Græsdal Glass AS kunne eller burde oppdaget.

Græsdal Glass AS estimat på mengder av varer er veiledende. Kunden og/eller ansvarlig utførende har ansvaret for grunnlaget for bestillingen, spesifikasjoner, varevalg, samt beregning og forbruk av mengder, unntatt når det er gitt skriftlig tilbud med fast pris som inneholder definerte varer og tjenester.

Kunden kan ikke under noen omstendighet gjøre noe krav, herunder prisavslag, erstatning, annen kompensasjon eller heving gjeldende mot Græsdal Glass AS for varer fra tredjepart. Det samme gjelder for tjenester levert av tredjepart som ikke fremkommer i ordrebekreftelsen.

Græsdal Glass AS totale økonomiske ansvar for forsinkelse eller mangler for krav om prisavslag, erstatning eller andre former for kompensasjon, er oppad begrenset til vederlaget for den enkelte vare eller vederlag for det enkelte prosjekt.

Græsdal Glass AS er ansvarlig for direkte tap, men skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for indirekte tap etter lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 § 67. Græsdal Glass AS er ikke ansvarlig for andre konsekvenstap, herunder men ikke begrenset til, arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller tap av inntekt, goodwill, oppdrag eller muligheter, som Kunden påføres uansett årsak.

Græsdal Glass AS ansvar for mangler omfatter ikke skader på annet enn de solgte varene eller på andre gjenstander enn den gjenstand som tjenesten er utført på. Det samme gjelder i forbrukerkjøp, såfremt den skadede gjenstand ikke er en gjenstand som varen brukes til fremstilling av eller som har nær eller direkte sammenheng med varens forutsatte bruk.

I forbrukerkjøp er Græsdal Glass AS ansvarlig for forbrukerens økonomiske tap, men skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tap som følge av personskade eller tap i Forbrukerens næringsvirksomhet, se lov om forbrukerkjøp 21. juni 2002 nr. 34 § 52.

Græasdal Glass AS mislihgholdskrav mot kunden

Dersom Kunden misligholder plikten til å betale vederlaget på forfall (punkt 5) eller plikten til å medvirke til oppfyllelse av kjøpet (punkt 8), har Græsdal Glass AS rett til å kreve oppfyllelse, erstatning og/eller heving. I prosjekter kan Græsdal Glass AS også innstille sitt arbeid og kreve erstatning for kostnader og annet tap som følge av stansingen.

Græsdal Glass AS kan fastholde avtalen og kreve at kunden betaler vederlaget.

Græsdal Glass AS kan kreve erstatning for ethvert tap som følge av kundens manglende medvirkning og/eller betaling av vederlaget med tillegg av rente og omkostninger, samt ethvert annet tap som følge av kundens mislighold.

Dersom Græsdal Glass AS må betale erstatning til kundens kunde eller byggherre og dette skyldes forhold som kunden svarer for, kan Græsdal Glass AS kreve regress mot kunden, inkludert omkostninger og tap.

Græsdal Glass AS kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning, dersom kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser. Vesentlig mislighold foreligger alltid i følgende situasjoner:

  • Betaling fra Kunden er ikke mottatt av Græsdal Glass AS på forfall;
  • Gjentatte mislighold, selv om misligholdene ikke relaterer seg til hverandre og ikke isolert sett er vesentlig;
  • Kunden har iverksatt betalingsstans, unnlater å innfri forfalte gjeldsforpliktelser til Græsdal Glass AS, går konkurs, tas under likvidasjon eller på annen måte er uskikket til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen;
  • Kunden gjør vesentlige endringer i selskapsstrukturen ved overdragelse av aksjene/andelene i selskapet/foretaket, fusjoner og fisjoner eller endringer som forringer den økonomiske soliditet; og
  • Kunden skifter selskapsform som er egnet til å forringe kundens økonomiske stilling.

 

Ved heving av avtaleforholdet skal ytelser restitueres, med unntak for varer som er levert og betalt.

Force Majeure

Hverken kunden eller Græsdal Glass AS er ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes hendelser utenfor kontroll, og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, ulykke, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig (inkludert terror- og krigslignende handlinger), blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger, naturkatastrofer, epidemier og/eller pandemier, herunder COVID-19 og andre bakterielle- eller virusbaserte sykdommer, eller hvilken som helst annen årsak, utenfor dennes kontroll.

Force majeure skal ikke frita kunden fra oppfyllelse av betalingsforpliktelser før force majeure-situasjonen oppsto. Når force majeure-situasjonen opphører, skal kunden og Græsdal Glass AS gjenoppta sine forpliktelser i henhold til betingelsene i avtalen innen 7 arbeidsdager eller, hvis dette ikke lar seg gjøre i det nevnte tidsrom, så snart som rimelig og forretningsmessig mulig.

Dersom en force majeure omstendighet i vesentlig grad endrer den økonomiske betydning eller innhold av leveransen eller har vesentlig betydning for Græsdal Glass AS virksomhet, eller hvis det blir klart at gjennomføring av avtalen er umulig, skal avtalen endres. Græsdal Glass AS kan trekke seg fra avtalen helt eller delvis dersom endringen ikke er økonomisk forsvarlig.

Kunden og Græsdal Glass AS kan i tilfeller med varig leveringshindring, helt eller delvis heve avtalen. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. Hvis kunden eller Græsdal Glass AS ønsker å påberope seg en omstendighet som er nevnt i dette punkt 18 må vedkommende innen rimelig tid underrette den andre.

Meldinger og elektronisk kommunikasjon

Med de unntak og presiseringer som følger i denne avtalen, er elektronisk kommunikasjon likestilt med skriftlige meldinger på papir. En melding anses mottatt når den er kommet frem til den post- eller e-postadresse som fremgår av ordrebekreftelsen, med mindre noe annet er avtalt.